Boomverzorging

Bij boomverzorging staan met name individuele bomen, boombestanden in de bebouwde kom, in parken en langs de openbare weg centraal. Voor een optimale ontwikkeling van veilige, nuttige en esthetisch waardevolle bomen, is vakkundig onderhoud noodzakelijk. Boomverzorging is daarom ook één van de meest specialistische onderdelen binnen de groenvoorziening.

Werkzaamheden

Boomverzorgingswerkzaamheden die worden uitgevoerd door ProLignum Boomtechnisch Advies zijn onder andere:
- Begeleiding- en onderhoudssnoei
- Verwijderen van bomen
- Aanplant van bomen
- Aanbrengen kroonankers
- Groeiplaatsinrichting
- Bestrijding eikenprocessierups (EPR)
- Stronken uitfrezen

Boomverzorging op hoogte

Voor de boomverzorgende werkzaamheden op hoogte wordt er gebruik gemaakt van specialistische klimtechnieken (ETW-gecertificeerd) of worden hoogwerkers ingezet. De keuze hiervoor is mede afhankelijk van de bereikbaarheid van de boom en van het aantal te verzorgen bomen, waarbij veiligheid voorop staat. Zelfs bomen op zeer lastige standplaatsen kunnen zonder schade gesnoeid of verwijderd worden.

Begeleiding- en onderhoudssnoei

Het op de juiste wijze snoeien van bomen is een specialisme. Indien goed uitgevoerd, kan de boom voor de rest van zijn (lange) leven stabiel, in goede conditie en met een lange gebruiksduur een gezonde bijdrage aan uw leefomgeving leveren. In het snoeiwerk vermijden wij, daar waar mogelijk, blijvende verminkingen en schade aan de boom.
Of het nu gaat om één boom in uw achtertuin of het snoeien van een laan met bomen, ProLignum Boomtechnisch Advies kan het allemaal verzorgen. Hierbij kunnen de werkzaamheden met een hoogwerker worden uitgevoerd of door middel van specialistische klimtechnieken. De keuze hierbij is afhankelijk van de situatie (veiligheid, bereikbaarheid en omvang van te snoeien bomen.)

Afhankelijk van het doel van de snoei, kunnen we de werkzaamheden in verschillende categorieën onderverdelen. ProLignum Boomtechnisch Advies verzorgt onder andere de volgende typen:

  • Begeleidingssnoei (jeugdsnoei):  Het eindbeeld is hierbij bepalend voor de minimale takvrije stamlengte en het voorkomen van probleemtakken. Wanneer: tijdig na aanplant, periodiek (meestal 1 x per 3 jaar) tot de boom zijn blijvende kroon heeft gevormd.
  • Onderhoudssnoei: Gevaarzetting is hierbij bepalend bij het vaststellen van risico’s. Bijvoorbeeld door het wegnemen van dood hout en het verwijderen van breukgevoelige takken. Afhankelijk van soort en de conditie wordt de interval bepaald. Levende takken moeten bij voorkeur bij volle bladbezetting (in de zomer) gesnoeid worden.
  • Veiligheidssnoei: Vaak na verwijzing bij een boomveiligheidsinspectie of na stormschade.
  • Kroonreductie (uitlichten): bij verminderde stabiliteit, erop gericht zowel de windbelasting als de kroonmassa te reduceren van met name de buitenzijde van de kroon. Het aangezicht van de boom verandert weinig.
  • Kandelaberen/kandelaren: Een zeer zware vorm van kroonreductie. Hierbij worden alle takken van de boom verwijderd waarbij de gesteltakken tot stompen worden ingekort (niet voor alle boomsoorten geschikt)
  • Knotten: het periodiek terugzetten van alle takken tot op de ‘knot’ van een knotboom of gekandelaberde boom. Het tijdig knotten is van belang voor het behoud van de boom. Knotten bij voorkeur in de wintermaanden uitvoeren.

Verwijderen van bomen

Als door ziekte, aantasting of verzwakking van de boom er een gevaar voor de omgeving bestaat, kan het noodzakelijk zijn dat een boom moet verdwijnen. De boom kan dan voor u worden verwijderd. Ook indien de boom niet (meer) binnen een nieuwbouw- of herinrichtingsplan past, of om een andere reden niet langer gewenst is.
Door de ervaring en kennis van ProLignum Boomtechnisch Advies en de eventuele inzet van specialistische expertise, wordt een goede inschatting gemaakt welke maatregelen er nodig zijn om een boom op de juiste wijze te verwijderen.
Wanneer een boom niet vrij geveld kan worden, zal door de inzet van een klimmer, hoogwerker en/of telekraan, de boom zonder schade toch verwijderd worden, we noemen dit afbreken. Voorop staat altijd dat de werkzaamheden veilig en schadevrij uitgevoerd kunnen worden.
Voor het vrijkomende stam- en takhout wordt in overleg met de klant de gewenste bestemming bepaald. Het hergebruik van stammen en het ter plaatse verzagen tot balken of planken is mogelijk alsook het verzagen tot brandhout.
Het aanvragen van een eventuele (omgevings)vergunning kan ProLignum Boomtechnisch Advies ook voor u verzorgen.
Het uitgangspunt is dat de klant in het hele traject ontzorgd kan worden.


Offerte aanvragen